Tarvekartoitukset

Teemme kaksi tarvekartoitusta. Osaamistarvekartoitukset kohdealojen yrityksille on tehty syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Työpaikalla järjestettävän oppimisen opiskelijan ohjauksen tarvekartoitus tehdään 2022.

Osaamistarvekartoituksia kohdealoilta

Olemme toteuttaneet kohdealoilta kolme osaamiskartoitusta Pohjois-Pohjanmaan yrityksille syksyllä 2020 ja keväällä 2021.
Osaamistarpeet kone- ja tuotantotekniikka

24.5.2021

Osaamistarpeet kone- ja tuotantotekniikan yrityksissä Pohjois-Pohjanmaalla keväällä 2021 

Puhtaasti parempaan duuniin -hankkeen kone- ja tuotantotekniikan asiantuntijat toteuttivat osaamiskartoituskyselyn maakunnan yrityksiin keväällä 2021. Kysely toimitettiin 94 yritykselle Pohjois-Pohjanmaan alueella. Vastauksia saatiin 34 (vastausprosentti 36), mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Eniten vastauksia tuli Oulun kaupungin alueelta (23), Muhokselta ja Kempeleestä vastasi kaksi yritystä kummastakin kunnasta. Lisäksi saatiin yhden yrityksen vastaukset Siikajoelta, Pyhännältä, Pudasjärveltä, Oulaisista, Nivalasta ja Iistä. Yrityksistä 18 oli kooltaan pieniä, 10–49 työntekijää työllistäviä, yrityksiä. Keskisuuria tai suuria yrityksiä vastanneista oli 11 ja mikroyrityksiä viisi. 

Kone- ja tuotantotekniikan yritysten osaamisen tarve keväällä 2021 

Kuten kaikilla ammatillisilla aloilla myös kone- ja tuotantotekniikassa henkilöstöltä vaaditaan monipuolista osaamista. Yritysten osaamistarpeissa korostuivat erityisesti piirustusten lukutaito, konepajamittaukset, laatuosaaminen, työturvallisuus ja tiimityötaidot. Myös nosto- ja siirtolaitteiden käyttöosaamista, asiakaspalvelutaitoja ja työergonomiaosaamista arvostetaan korkealle. Lisäksi toivottiin henkilöstöltä oma-aloitteisuutta, automaatio-osaamista ja robotiikan osaamista (ohjelmointia ja simulointia). 

Osaamisen tarve eri ammateissa 

Koneistajilta odotettiin CNC-jyrsintäosaamista, CNC-sorvausosaamista, manuaalikoneistusosaamista sekä hiontaosaamista. Osa vastanneista kertoi ostavansa tämänkaltaista osaamista yrityksensä ulkopuolelta, koska sitä ei itsellä ollut saatavissa. Koneistajan toivottiin myös osaavan valmistaa itsenäisesti kappaleen kuvan pohjalta alusta loppuun viimeistelyä myöten. Tässäkin yhteydessä tuotiin esiin robotiikan osaamisen merkitys. 

Kone- ja automaatioasentajilta odotettiin tasaisesti osaamista kunnossapidosta, koneautomaatioasennuksesta, hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennuksesta, koneasennuksesta ja automaatiosta. Automaation osaamiselle olisi yrityksissä lisätarvetta, sillä osa osaamisesta pitää hankkia yrityksen ulkopuolelta. Sähköpuolen perusteiden osaaminen mainittiin sekin. 

Hitsaus- ja levytöissä yritysten osaamistarpeet painottuivat ennen muuta teräsrakentamiseen, alumiinin ja ruostumattoman teräksen käsittelyyn sekä luokkahitsaukseen. 

Kone- ja tuotantotekniikan yrityksissä arvostetaan oppilaitosyhteistyötä. Peräti 28 vastanneesta yrityksestä ilmaisi tarvitsevansa työssäoppijoita. 

Millaista osaamista alalla tarvitaan tulevaisuudessa? 

Osaamistarvekartoituksessa oli avoin kysymys yritysten tulevaisuuden osaamistarpeista. Vastauksissa tuotiin vahvasti esiin alalla vallitsevaa työvoimapulaa. Lähivuosina työvoimaa tarvittaneen vielä nykyistä enemmän. Tulevaisuudessa tarvitaan levyseppiä, hitsareita, CNC-koneistajia, tuotantotyöntekijöitä ja kunnossapidon asentajia. Lähivuosina robotiikka lisääntyy ja näin ollen tarvitaan entistä enemmän automaatio-, ohjelmointi- ja robotiikkaosaamista. Vahva digitaalinen osaaminen on näillä aloilla arvossaan. 

Mistä yritykset ensisijaisesti hankkivat osaamista? 

Yrityksistä 25 hankkii osaamista järjestämällä omia koulutuksia. Lisäksi osaamista yrityksiin saadaan oppilaitosten kautta tutkintotavoitteisella koulutuksella (20) ja ei-tutkintotavoitteisella koulutuksella (12 yritystä). Osaamista hankitaan tarvittaessa myös alihankintana. Vastaajat esittivät osaamisen hankintaratkaisuiksi oppisopimuskoulutusta ja kohdennettuja koulutuksia.  

Kyselyn tarkemmat tulokset ovat nähtävissä Osaamistarvekartoitus kone- ja tuotantotekniikka

Osaamistarpeet kiinteistöpalvelu

24.5.2021

Osaamistarpeet kiinteistöpalvelualalla Pohjois-Pohjanmaalla – kysely huhtikuussa 2021 

Puhtaasti parempaan duuniin -hanke toteutti kiinteistöpalvelualan osaamistarvekartoituskyselyn huhtikuussa 2021. Kysely lähetettiin Pohjois-Pohjanmaalla 37 yritykseen. Vastausprosentti oli 24. Vastanneita oli yhdeksän yritystä, joista Oulusta oli viisi. Taivalkoskelta, Ruukista, Merijärveltä ja Kuusamosta vastasi yksi yritys kustakin kunnasta.  

Vastanneista yrityksistä kolme oli niin sanottuja mikroyrityksiä ja samoin kolme oli keskisuuria tai suuria yrityksiä. Loput olivat pieniä yrityksiä, jotka työllistävät 10–49 työntekijää. 

Palveluiden kysyntä yrityksissä keväällä 2021 

Kiinteistöpalvelualan yrityksissä on kysyntää kaikille heidän tarjoamilleen palveluille, mutta kyselyn mukaan erityisen paljon kysyntää on LVI-laitteiden huollolla, ulkoalueiden hoidolla, konetyöpalveluilla ja käsilumityöntekijöillä. Kausiluontoisiin lumenpudotustehtäviin on myös tarvetta. 

Henkilöstön osaamisen tarve keväällä 2021 ja tulevaisuudessa 

Kiinteistönhoitajalta edellytetään yrityksissä monipuolista osaamista kaikissa ammatin vaatimissa tehtävissä. Henkilöstön tulee hallita asiakaspalvelu, laadunarviointi, digiosaaminen, työturvallisuus ja ympäristöasiat. Jopa näitä asioita enemmän osaamista tarvitaan kiinteistön yleisistä huoltotöistä, kiinteistöautomaatiosta, kiinteistönhoitokoneista, ulkoalueitten hoitamisesta ja työhyvinvoinnista sekä ergonomiasta. Myös puhtauspalveluiden osaamista tarvitaan paljon kiinteistöpalvelualalla. 

Yrityksissä toivotaan, että ammatillisissa koulutuksissa panostettaisiin digitaaliseen osaamiseen ja ulkoalueiden hoitoon. Myös lisääntyvä koneellistuminen vaatii osaamista tulevaisuudessa. Erityisesti nostettiin esiin lämpöpumppujen lämmitysratkaisuihin liittyvä osaamisen tarve. Kehittyvä kiinteistötekniikka näkyy osaamisen tarpeiden muutoksissa. 

Mistä yritykset hankkivat osaamista? 

Kyselyn mukaan kiinteistöpalvelualan yritykset hankkivat enimmäkseen tarvittavan osaamisensa yrityksen omilla koulutuksilla (6). Osaamista hankitaan myös oppilaitoksista sekä tutkintotavoitteisena koulutuksena (4) että ei-tutkintotavoitteisena koulutuksena (2). Yrityksistä neljä hankkii osaamista myös muilta toimijoilta, kuten ammattiliitoilta, tuotetoimittajilta ja eri järjestöiltä. 

Vapaasanaosiossa esiin nousseita toiveita 

Kiinteistöpalvelualojen yrityksissä toivottiin entistä enemmän yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Toiveissa nousi esiin myös se, että opiskelijoilla olisi enemmän osaamista heidän tullessaan työpaikoille. Lisäksi toivottiin, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoitten kielitaito olisi parempi ennen työpaikalle saapumista.  

Kaikkien kysymysten numeraaliset tulokset ovat luettavissa Osaamistarvekartoitus kiinteistöpalvelu.

Osaamistarpeet puhtauspalvelualalla Pohjois-Pohjanmaalla

17.12.2020

Osaamistarvekartoituskysely toteutettiin loka-marraskuun aikana kolmen eri hankkeen yhteistyönä. Puhtausala kiinnostavaksi -hankkeen ja Puhtaasti parempaan duuniin -hankkeen asiantuntijat suunnittelivat kyselyn sisällön ja raportoinnin. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastasi Vauhtia uralle -hanke.

Miten Pohjois-Pohjanmaan osaamistarpeet vertautuvat kyselyn muihin alueisiin? Eri alueilla vastaajat toimivat eri tehtävissä. Vastaajamäärät vaihtelivat. Kanta-Hämeessä vastaajia oli vain seitsemän ja Uudellamaalla puolestaan 25. Neljäs alue, jolla kysely tehtiin, oli Pohjois-Karjala. Pohjois-Karjalassa vastauksia tuli 50. Pohjois-Pohjanmaalla kyselyyn vastasi 27 yritystä. Vastausprosentti on 24,8. Kun vastaajia on jossakin tosi vähän, vastaukseksi muodostuu muutaman ihmisen näkemys. Sen tähden tulokset eivät ole täysin luotettavasti vertailukelpoisia, mutta hyvinkin suuntaa antavia.

Mitä palveluita Pohjois-Pohjanmaan puhtauspalvelun yrityksiltä kysytään?

Eniten palvelukysyntää Pohjois-Pohjanmaalla on perussiivouksessa ja ylläpitosiivouksessa. Kysymykseen, kuinka paljon yrityksessänne on tällä hetkellä perussiivouskysyntää, vastasi Pohjois-Pohjanmaalla paljon tai erittäin paljon 77,7 %. Koko kyselyn tulos oli 57,6 %.  Ylläpitosiivouskysymykseen vastattiin Pohjois-Pohjanmaalla myös paljon tai erittäin paljon 77,7 %. Koko kyselyssä tulos oli 67,6 %. Koko kyselyn tuloksissa ylläpitosiivous oli perussiivousta kysytympää.

Rakennussiivouspalveluita kysytään Pohjois-Pohjanmaalla enemmän kuin muilla kyselyn alueista. Kysymykseen rakennussiivouspalveluiden kysynnästä vastattiin Pohjois-Pohjanmaalla paljon tai erittäin paljon 37 %. Koko kyselyn alueella määrä oli 22,8 %. Myös asiointi- ja avustamispalveluita ja kotisiivouspalveluita kysyttiin Pohjois-Pohjanmaalla enemmän kuin muilla alueilla. Sen sijaan asiantuntijapalveluita kysyttiin vähemmän.

Minkälaista osaamista Pohjois-Pohjanmaan puhtausalan yrityksissä tarvitaan ja mistä sitä hankitaan?

Asiakaspalveluosaamista ja hygieniaosaamista ei Pohjois-Pohjanmaalla koeta niin tarpeelliseksi kuin muualla. Myös laadun arvioimisen osaaminen, ympäristöosaaminen, työturvallisuusosaaminen ja ergonomia arvioidaan pohjoisessa hivenen tarpeettomammaksi kuin muilla kyselyn alueilla. Sen sijaan digiosaamisen tarve on päinvastainen. Pohjois-Pohjanmaan siivousyrityksissä tarvitaan enemmän digiosaamista kuin muilla alueilla.

Osaamista Pohjois-Pohjanmaan puhtauspalvelualan yrityksiin aiotaan tulevaisuudessa saada ennen kaikkea yritysten omin koulutuksin.  Kuitenkin jopa 53,8 % yrityksistä aikoo hankkia osaavaa työvoimaa oppilaitosten kautta tutkintotavoitteisena koulutuksena ja 42,3 % oppilaitoksen kautta ei-tutkintotavoitteisena koulutuksena. Koko kyselyn alueella nämä prosentit ovat 47,2 ja 34,3. Pohjois-Pohjanmaalla arvostetaan koulutusta.

Pohjois-Pohjanmaan yrityksistä aktiivisimmin vastasivat keskisuuret tai suuret yritykset, jotka työllistävät yli 50 henkilöä. Vähiten vastauksia tuli mikroyrityksistä. Vastanneista suurin osa (18) oli yrityksen esimiehiä. Loput vastaajat (9) olivat yrityksen omistajia tai toimitusjohtajia.

Osaamistarvekartoitus puhtauspalvelualalla – yhteenveto Pohjois-Pohjanmaa keskiössä